Agriculture Department,

Uttar Pradesh

Pardarshi Kisan Seva Yojna,

Kisan ka Adhikar Kisan ke Dwaar

Public Information Officer

Sr. No. Section Sahayak Jansuchna Adhikari Name Jansuchna Adhikari Name Pratham Appeliya Adhikari
1 Statistics Administration Officer Assistant Agriculture Director (Statistics) Director Statistics
2 Budget Section / Pension Section Administration Officer Account Officer (Budget) / Pension Finance Controller
3 Extension Administration Officer Vishay Vastu Visheshagy (Spreading) Additional Director of Agriculture (Spreading)
4 Rice Administration Officer Assistant Director (Rice) Additional Agriculture Director (Rice)
5 Oilseeds Administration Officer Assistant Director (Oilseeds) Additional Agriculture Director (Oilseeds and Pulses)
6 Soil Conservation Administration Officer Deputy Agriculture Director (Land Conservation) Additional Agriculture Director (Land Conservation)
7 Seed and Farm Administration Officer Deputy Agriculture Director (seeds and Interpolation) Additional Agricultural Director (Seed and Interpol)
8 Plant Protection Administration Officer Deputy Agriculture Director (Agriculture Defense) (Mu.) Additional Agriculture Director (Agriculture Defense)
9 Research and Soil Survey Administration Officer Assistant Agriculture Director (Research and Soil Survey) Additional Agriculture Director (Spreading)
10 Cereal and Crop Administration Officer ssistant Agriculture Director (Grain Crops) Additional Agriculture Director (Wheat)
11 Pulses Administration Officer Assistant Agriculture Director (Pulses) Additional Agriculture Director (Oilseeds and Pulses)
12 Quality Control Administration Officer Assistant Agriculture Director (Quality Control) Additional Agriculture Director (General)